Uitgever: Bevernage Patrick
Publicatie: 2022-12-20
Versie: 1

Bescherming privacy.

Bevernage Patrick eerbiedigt de privacy van de internetgebruikers en streeft er naar de persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de geldende wetgeving:
* de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens
* het Koninklijk Besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de wet van 8 december 1992
* de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG 

Registratie en verwerking van persoonlijke gegevens.

Uw persoonlijke gegevens worden niet gedeeld met derden behalve wanneer u daartoe uw expliciete toestemming geeft.
De informatie die u doorspeelt, wordt uitsluitend gebruikt voor toegang te krijgen van het afgesloten gedeelte van de website.
Bevernage Patrick zal er alles aan doen de veiligheid en het vertrouwelijk karakter van uw gegevens te vrijwaren en met name op te treden tegen iedere wijziging, vernietiging, verspreiding of niet-toegelaten toegang tot de gegevens.

Inkijken, wijzigen en verwijderen.

Wij herinneren u eraan dat, ingevolge de bepalingen van de wet 8 december 1992 op de verwerking van gegevens van persoonlijke aard, u het recht heeft alle gegevens op uw naam in te kijken, te wijzigen en te verwijderen volgens de voorwaarden voorzien in de wet.
U kunt zich, gratis en op aanvraag, steeds verzetten tegen het gebruik en de verwerking van uw gegevens. Om gebruik te maken van dit recht, stuurt u een gedateerd en ondertekend verzoek vergezeld van een recto verso kopie van uw identiteitskaart naar Bevernage Patrick.