Publicatie: 2018-05-25
Versie: 1

Algemeen beleid inzake verwerking van persoonsgegevens

Wij zijn ervan overtuigd dat de bescherming van uw persoonlijke gegevens van essentieel belang is.

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken, doen we dat dan ook in overeenstemming met de General Data Protection Regulation van 27 april 2016 (hierna de ‘GDPR’).

Via deze privacyverklaring willen we u duidelijkheid geven over:

• Wie de verantwoordelijke is voor de verwerking (DEEL I)

• Welke verwerkingen wij juist doen (DEEL II)

• Welke rechten u juist hebt met betrekking tot deze verwerkingen (DEEL III)

U wordt dan ook vriendelijk uitgenodigd deze privacyverklaring aandachtig door te nemen, en dit ook regelmatig te doen. Toekomstige aanpassingen zijn immers niet uit te sluiten.

Deze privacyverklaring dekt niet het privacybeleid van derden noch van websites of applicaties waarnaar via (zelfs toegestane) hyperlinks op de Website zou worden verwezen.

Is er toch iets niet helemaal duidelijk, dan kan u steeds contact opnemen met NV Bevernage invest op het volgende emailadres : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

DEEL I. Verwerkingsverantwoordelijke.

Wij nemen uw rechten bij gegevensverwerking ernstig. In deze verklaring leggen wij uit hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. Dit vormt aldus ons algemene beleid op het vlak van gegevensverwerking.

De verwerkingsverantwoordelijke is : Zie onze kantoorgegevens.

Voor vragen bij deze verklaring en ons beleid kan u steeds contact opnemen met NV Bevernage invest op het volgende emailadres : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Voor vragen die meer zijn dan een vraag om inlichtingen kunnen wij u vragen u te identificeren, zodat wij zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken.

 

DEEL II. Welke verwerkingen doen wij juist?

II.A.Wanneer verzamelen en verwerken wij gegevens?

Wij verzamelen en verwerken gegevens over u wanneer u op onze bemiddelingsdiensten een beroep doet. Tijdens de meest voorkomende activiteiten, o.a.

 • het verlenen van advies over verzekeringsovereenkomsten,
 • het aanbieden of het voorstellen van verzekeringsovereenkomsten,
 • het verrichten van voorbereidend werk met het oog op het sluiten van verzekeringsovereenkomsten,
 • het onderschrijven of sluiten zelf van verzekeringsovereenkomsten,
 • het verlenen van bijstand bij het beheer en de uitvoering van de door u gesloten verzekeringsovereenkomsten,
 • bij aangifte en opvolging van uw schade van de door u gesloten verzekeringsovereenkomsten.
 • bij inschrijving op onze gratis informatieverstrekking via email, of een voorkeur keuze ervan.

Bent u leverancier, dan worden uw gegevens of deze van uw contactpersonen verwerkt in het kader van deze activiteiten.

Ook wanneer u op enige andere wijze met ons contact opneemt zullen wij uw gegevens (moeten) verwerken.

Tot slot is het ook mogelijk dat wij gegevens over u verkrijgen via derden of open data en deze gegevens gebruiken om u te benaderen om via onze bemiddeling een overeenkomst te sluiten.

II.B.Welke gegevens verzamelen en verwerken wij?

Het gaat over de gegevens die u ons meedeelt en die wij nodig hebben voor de uitvoering van de producten of diensten waarvoor u op ons beroep doet, zoals :

 • van natuurlijke personen: naam, voornaam, telefoonnummer, gsm, e-mailadres, geboortedatum, geboorteplaats, ondernemingsnummer, rijksregisternummer of paspoortnummer, domicilieadres en eventueel verblijfsadres, beroep, gebruikelijk rekeningnummer, kopie van identiteitskaart of paspoort (voor- en achterzijde), kopie van KBO inschrijving, alsook alle of een gedeelte van voormelde (persoons)gegevens van eventuele lasthebber(s) van deze natuurlijke personen;
 • van rechtspersonen: rechtsvorm, vennootschapsnaam, handelsnaam, maatschappelijke zetel, uitbatingszetel, KBO nummer, BTW nummer, telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres, kopie van oprichtingsakte en/of (gecoördineerde) statuten, gebruikelijk rekeningnummer, alsook alle of een gedeelte van voormelde (persoons)gegevens van bestuurders en/of aandeelhouders en/of begunstigden en/of hoofdcontactperso(o)n(en) en/of eventuele andere lasthebber(s) van deze rechtspersonen;

Meestal geeft u ons die gegevens rechtstreeks door, maar het is ook mogelijk dat wij die gegevens verkrijgen van andere partijen. De gegevens kunnen ook betrekking hebben op uw interesses in of plannen voor toekomstige producten of diensten. Financiële gegevens moeten worden verwerkt in het kader van de boekhouding. Gegevens over uw functie en activiteiten worden verwerkt in het kader van communicatie of public relations. Wij verzamelen deze gegevens zowel wanneer u onze papieren formulieren invult als wanneer u dat elektronisch doet. Als u onze website bezoekt, wordt daarbij gebruik gemaakt van cookies waarover u meer informatie kan vinden in onze cookiebeleid.

II.C.Voor welke doeleinden verzamelen en verwerken wij gegevens?

Deze gegevens verwerken wij voor

 • Bemiddelingsdiensten,
 • Direct marketing, om u te informeren over de diensten die wij aanbieden , leveranciersbeheer, boekhouding en communicatie/public relations.
 • Het naleven van toepasselijke wetgeving(b.v. witwaswetgeving)
 • Wat onze website betreft, stemmen wij de inhoud en het gebruiksgemak hiervan zoveel mogelijk af op u als gebruikers ervan.
 • Daarnaast verwerken wij uw gegevens om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het ter beschikking stellen van een website en de inhoud ervan en om u in staat te stellen om gebruik te maken van de interactieve toepassingen en diensten op deze website.

II.D.Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van gegevens door ons?

 • In beginsel verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van uw opdracht en het contract dat wij met u sluiten.
 • Dat is ook de grondslag voor de verwerking van gegevens over leveranciers. Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, zoals bij direct marketing en communicatie, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als onderneming, in het bijzonder de vrijheid van onderneming en informatie.
 • Dit een wettelijke verplichting is. Zo zijn wij verplicht om de identiteit van onze cliënten te verifiëren in het kader van de Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten. In dit verband verwerken wij uw (persoons)gegevens zoals vermeld in "Welke gegevens verzamelen en verwerken wij?".

Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen onze en uw belangen een evenwicht bestaat, bijvoorbeeld door u een recht van verzet toe te kennen. Als wij uw e-mailgegevens willen gebruiken om u commerciële berichten toe te sturen, zullen wij u, in de mate dat u geen klant bent, steeds voorafgaandelijk toestemming hiervoor vragen.

II.E.Worden de gegevens meegedeeld aan derden?

 • Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt in het kader van klantenbeheer en boekhouding.
 • Ze worden tevens meegedeeld aan de verzekeringsmaatschappijen/kredietgevers waarbij u via onze bemiddeling een verzekeringspolis afsluit.
 • Ze kunnen voor bepaalde punctuele diensten of opdrachten worden doorgegeven aan onderaannemers waar wij een beroep op doen, zij het altijd onder onze controle.
 • Soms zijn wij verplicht om gegevens over u door te geven. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of overheidsinstanties het recht hebben bij ons gegevens op te vragen.

II.F.Worden uw gegevens doorgegeven buiten Europa?

Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen, dit zijn landen die niet behoren tot de Europese Economische Ruimte (die wordt gevormd door de Europese Unie, samen met IJsland, Noorwegen en Liechtenstein). Als dat gebeurt, dan zorgen wij ervoor dat de derde landen over een adequaat beschermingsniveau beschikken dan wel dat wij zorgen voor passende waarborgen door met de ontvangers in die derde landen zogenaamde modelcontractbepalingen te sluiten. Indien dit niet mogelijk is, zorgen wij ervoor dat wij ons kunnen baseren op een van de afwijkingen waarin de GDPR voorziet. Voor vragen in dit verband kan u contact opnemen met NV Bevernage invest op het volgende emailadres : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

II.G.Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.

II.H.Bewaartermijnen

Uw gegevens worden bewaard gedurende de periode dat uw dossier of relatie actief is en na het einde van onze overeenkomst gedurende de termijn die de regelgever oplegt of die noodzakelijk is in het belang van de verwerkingsverantwoordelijke. Hebben we uw gegevens bekomen of worden deze uitsluitend verwerkt in het kader van direct marketing dan bewaren we uw gegevens gedurende 2 jaar.

II.L.Minderjarigen

Wij verwerken in beginsel geen persoonsgegevens van en over minderjarigen. In elk geval verwerken wij nooit bewust persoonsgegevens van minderjarigen zonder toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger die vereist is om de producten en diensten van ons te gebruiken en om daarna de rechten met betrekking tot de gegevens van de minderjarige uit te oefenen. Als er toch te goeder trouw persoonsgegevens van minderjarigen zouden verwerkt worden, zullen wij deze zo snel mogelijk na kennisname wissen.

 

Deel III. Uw rechten

 • Als wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, kan u zich hiertegen te allen tijde verzetten, door deze vrij aan te passen volgens uw voorkeur, een voorkeur keuze wordt steeds in de voet van de email verwerkt.
 • U kan de gegevens die wij over u verwerken, steeds inkijken en, indien nodig, laten verbeteren of wissen, tenzij de verwerking ervan nodig is voor het nakomen van een wettelijke verplichting.

Daartoe volstaat het dit eenvoudigweg een verzoek in te dienen bij NV Bevernage invest op het volgende emailadres : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. waarbij u zich afdoende dient te identificeren.

Die vragen wij om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.

Klachten

Indien u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u steeds een klacht indienen

 • bij ons, door ons te kontacteren op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., en uw klacht te formuleren.
 • bij de Gegevensbeschermingsautoriteit ( www.gegevensbeschermingsautoriteit.be - Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).